AKTUALNOŚCI

Zaostrzenie kar za porzucanie śmieci w miejscach publicznych

Ministerstwo Klimatu postuluje za zaostrzeniem kar za wyrzucanie śmieci w miejscach publicznych. Razem z samorządowcami wypracowało zmiany prawne dla uelastycznienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obniżenia kosztów jego funkcjonowania. Wyższe kary mają ponosić osoby porzucające śmieci w miejscach publicznych, drogach, placach, terenach zielonych, trawnikach, plażach. Udoskonalone mają zostać także metody ich identyfikacji.

Według powstałej nowelizacji, kara za zaśmiecanie miejsc publicznych może wzrosnąć do 5 tysięcy złotych. Podobne restrykcje kierowane będą do podmiotów wyrzucających nieczystości na cudzym gruncie polnym. Przewidziane są także sankcje w postaci administracyjnych kar pieniężnych w stosunku do podmiotów, które nie uzyskały wymaganej decyzji lub wpisu do rejestru, a gospodarują odpadami.   

Przewidziane zmiany mają dotyczyć także kompostowania i odbioru bioodpadów przez gminę, stawki opłaty maksymalnej za pojemniki na nieruchomościach niezamieszkałych, zmiany w indywidualnym rozliczaniu mieszkańców bloków, określenie racjonalnych poziomów recyklingu dla gmin i instalacji przetwarzających odpady komunalne.

Zmiany w zakresie kompostowania i odbioru bioodpadów zakładają zwolnienie właścicieli nieruchomości kompostujących odpady z części opłat i obowiązku posiadania brązowego pojemnika na kompost. Tym samym gmina nie będzie już miała obowiązku odbioru bioodpadów. Właściciel kompostujący bioodpady będzie mógł robić to we własnym zakresie, a gmina zostanie zwolniona z obowiązku ich odbioru, co ograniczy koszty obydwóch stron.

Nowe stawki maksymalne dla nieruchomości zamieszkałych mają wyeliminować problem generowania zbyt dużych kosztów przez nieruchomości niezamieszkałe. Aktualnie stawka opłat za pojemnik nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów, w związku z czym konieczne jest dopłacanie do kosztów ze środków pozyskiwanych od mieszkańców lub rezygnacja z obsługi. Nowelizacja ma wyeliminować ten problem.

Aktualnie, odpowiedzialność zbiorowa za segregację odpadów w blokach powoduje podwyższanie opłat wszystkim mieszkańcom, niezależnie od tego kto odpady segreguje, a kto nie. Według nowych przepisów gmina ma mieć możliwość (razem z właścicielem nieruchomości) technicznej identyfikacji lokatorów dbających i niedbających o segregację śmieci. Dzięki temu gmina będzie mogła zastosować sprawiedliwe rozliczanie opłat według lokali.

Ponad to prawo wspólnotowe reguluje poziom recyklingu na poziomie 55% dopiero od 2025 roku. Obecnie gminy osiągają poziom około 20%. Dlatego też, w kolejnych latach ma następować sukcesywny i stopniowy wzrost poziomu recyklingu – odpowiednio 25%, 30%, 35%, 45% w ciągu najbliższych czterech lat.

Źródło: www.prawo.pl 

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button