PRZETARGI

Lista przetargów wod-kan. Polska, od 29 grudnia 2020 do 4 stycznia 2021

Z końcem roku pojawiło się dużo ogłoszeń przetargowych z obszaru poprawy gospodarki wodno-ściekowej, modernizacji pompowni, budowy sieci wodociągów czy kanalizacj sanitarnej, a nawet konserwacji i naprawy urządzeń przeciwpożarowych. Wszystkie 100+ ogłoszeń w tabeli poniżej wraz z linkami prowadzącymi do treści ogłoszenia. 

Podgląd Nazwa zamawiającego Nazwa zamówienia
ZobaczGmina LubieńBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubień Zagrody Plebańskie.”
ZobaczZwiązek Międzygminny „Nida 2000”„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kazimierza Wielka” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
ZobaczGmina WałczUsługi komunalne czyszczenia przepompowni i udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywóz ścieków z gminnych zbiorników bezodpływowych w roku 2021/2022.
ZobaczGmina KiwityPrzedmiot zamówienia: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity poprzez Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo oraz Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny.
ZobaczSzkoła Podstawowa w Kiwitach„Dostawa w roku 2021 i 2022 oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kiwitach ”
ZobaczPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w WarszawieRemont pompowni Nieporęt Stopień Wodny Dębe – część nadwodna
ZobaczZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w OkonkuModernizacja hydroforni w Skokach
ZobaczGmina Wiejska ZakrzewoWykonanie robót związanych z budową ujęcia wody i wyposażenia stacji uzdatniania wody w Sędzinie oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Ujmie Dużej.
ZobaczGmina StrawczynBudowa części kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, gmina Strawczyn
ZobaczGmina Bobrowniki,,Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki”
ZobaczGmina WągrowiecModernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Żelicach, w tym: Zadanie Nr 1 Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Żelicach, Zadanie Nr 2 Wymiana instalacji …
ZobaczKlimat-Energia-Gospodarka WodnaProwadzenie eksploatacji stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i położonych na jej terenie: fontann, pitników, studni awaryjnego zaopatrzenia w wodę, zdrojów, brodzika i sieci zraszaczy.
ZobaczWójt Gminy ZbuczynBudowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzesk-Królowa Niwa i Krzesk-Majątek oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Krzesk-Królowa Niwa
ZobaczKlimat-Energia-Gospodarka WodnaProwadzenie eksploatacji stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i położonych na jej terenie: fontann, pitników, studni awaryjnego zaopatrzenia w wodę, zdrojów, brodzika i sieci zraszaczy.
ZobaczZespół Żłobków m.st. WarszawyWykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wyko…
ZobaczGmina LipianyWykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany”
ZobaczGmina CycówDostawa i montaż pompy ciepła powietrze –woda i instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Barkach Gmina Cyców
ZobaczPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kujatach wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Sierakowice.
ZobaczGmina Dobrodzień„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień”.
ZobaczSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.„Zakup i dostawa w roku 2020 mobilnego zestawu pompowego wraz z serwisem gwarancyjnym dla SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w ramach realizacji z…
ZobaczGmina DobczyceBudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas).
ZobaczGMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopań, Porzecze i Pęciszewko
ZobaczPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Przebudowa przepompowni Gółwnej Ścieków w Giżycku.
ZobaczGmina Łęka OpatowskaPrzebudowa stacji uzdatniania wody w Łęce Opatowskiej wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu
ZobaczGmina LeśniowiceDostawa oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynków stanowiących mienie komunalne gminy Leśniowice
ZobaczGmina KłoczewRozbudowa istniejącej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew
ZobaczKlimat-Energia-Gospodarka WodnaWykonywanie usług polegających na odpompowaniu wody z terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w rejonie ulicy Agatowej
ZobaczGmina KutnoUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Leszno gm. Kutno z zachowaniem formuły „zaprojektuj i wybuduj”
ZobaczGmina MargoninRozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap I
ZobaczPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w StrzyżowieWykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej
ZobaczGmina PuławyModernizacja i przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Puławy
ZobaczGmina LipuszDostawa instalacji powietrznych pomp ciepła w ramach projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma”
ZobaczMiasto Nowy Dwór MazowieckiOgraniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim – zaprojektowanie i wykonanie 2 indywidualnych źródeł ciepła oraz zaprojektowanie i termomodernizacja 2 budynków użyteczności publiczne…
ZobaczRejonowy Zarząd InfrastrukturyDostawa sprzętu pożarniczego i ratowniczego
ZobaczSzpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana WyszyńskiegoWykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży realizowanych w ramach projektu WND-RPPD.05.01.00…
ZobaczGmina Ostaszewo„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostaszewie w ramach projektu nr PR/1/102/2018 Development of infrastructure for a clean environment in the cross-border area/ Rozwój infrastruktury na …
ZobaczZakład Usług Komunalnych w GryficachModernizacja oczyszczalni ścieeków w m. Brodniki, Gmina Gryfice
ZobaczUrząd Miasta BydgoszczyWykonanie robót budowlanych polegających na budowie krytego basenu i łącznika komunikacyjnego łączącego basen z istniejącym budynkiem szkoły na terenie Zespołu Szkół nr 8 przy ul. Pijarów 4 w Bydgoszc…
ZobaczGmina TłuszczBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek na osiedlu Kolejowa w Tłuszczu – Etap I i II
ZobaczGmina KoniecpolBudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I – „dzielnica Magdasz”, etap 1
ZobaczPowiat Kazimierski„Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i cieplnej (geotermia – pompy ciepła) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii”
ZobaczMiejski Zarząd Nieruchomości w ŚwidnicyRoboty awaryjne i remonty bieżące w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy
ZobaczGmina OsjakówPrzebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy – etap II
ZobaczGmina LiniewoBudowa sieci wodociągowej, zbiorników retencyjnych, przebudowa drogi Wysin-Chrósty Wysińskie
ZobaczGmina Świątniki GórnePełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne-etap III”
ZobaczOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyUsługa polegająca na wykonaniu projektu oraz prototypu silnika cieplnego do pompowania cieczy w układach zamkniętych
ZobaczGmina KętrzynBudowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka
ZobaczZakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewiec, ul. Jodełkowa, Olchowa, Szeroka i Jesionowa w Gminie Dopiewo”
ZobaczZakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa ul. Leśna, Dębowa, Akacjowa, Klonowa, Topolowa, Orzechowa”
ZobaczWodociągi Miejskie Sp. z o.o.„Modernizacja przepompowni wody pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie”
ZobaczGdański Teatr SzekspirowskiŚwiadczenie usług serwisu i utrzymania w sprawności techniczno-eksploatacyjnej instalacji i urządzeń w budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku
ZobaczGmina OleśnicaRozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy
ZobaczGmina Sępólno KrajeńskieWykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa”
ZobaczGmina Lyskipełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lyski
ZobaczMiasto i Gmina Wysoka reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy WysokaBudowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jeziorki Kosztowskie, gm. Wysoka.
ZobaczPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.Modernizacja układu napowietrzania oraz modernizacja systemu sterowania i AKPiA oczyszczalni ścieków w Sierakowicach.
Zobacz17 Wojskowy Oddział GospodarczyUsługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń i instalacji kotłowni gazowych, olejowych, elektrycznych oraz węzłów cieplnych zlokalizowanych w obiektach wojskowych na terenie administrowanym przez 17 Wojsk…
ZobaczGmina Kikół„Budowa stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą”
ZobaczPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Miliczu”
ZobaczGmina JeżowePrzebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jeżowem.
ZobaczGmina Lgota WielkaBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa-gmina Lgota Wielka. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórów etap II z podziałem na części.
ZobaczGmina SobótkaUporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I
ZobaczNarodowe Forum MuzykiUsługa konserwacji, serwisu instalacji i systemów ogólnobudynkowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu w latach 2021 – 2022
ZobaczPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.Budowa ujęcia wody dla potrzeb Strefy Przemysłowej w Radomsku
ZobaczUrząd Gminy Solina z/s w PolańczykuRozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołkowyja
ZobaczGmina FabiankiBudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym
ZobaczGmina DobczyceBudowa kanalizacji w miejscowościach Stojowice i Dobczyce ul. Grabowa
ZobaczGmina MilówkaModernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy – nadbudowa istniejącego zbiornika stacji uzdatniania wody i pompowni wody z infrastrukturą technologiczną wraz ze zmianą konstrukcji dachu
Zobacz31 Wojskowy Oddział GospodarczyUsługa konserwacji i naprawy urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w kompleksach wojskowych administrowanych przez 31 WOG
ZobaczUrząd Gminy SieroszewiceZakup i dostawa sitopiaskownika do oczyszczalni ścieków w Rososzycy
ZobaczGmina ChełmPrzebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Okszów i Okszów-Kolonia
ZobaczWodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.Modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie
ZobaczGmina PrzasnyszBieżąca eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiących własność Gminy Przasnysz
ZobaczGmina Miasta SopotuWykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu wód opadowych wraz z elementami korekty ukształtowania terenu w sąsiedztwie budynku Dworek Sierakowskich, Sopot, ul. Czyżewskiego 12
ZobaczGmina CzyżewZaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Wykonanie instalacji pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej”
ZobaczGmina SławnoBudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Smardzewo, gmina Sławno
ZobaczLasy Państwowe Nadleśnictwo KrzyżPrzebudowa systemu nawadniania na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego
ZobaczPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w LegnicyWykonanie robót budowlanych w budynku jednorodzinnym wraz z przyłączami z dostosowaniem jego funkcji do celów dydaktyczno-badawczych z uzupełniającą funkcją mieszkalną
ZobaczUrząd Gminy WieniawaZaprojektowanie i zagospodarowanie ścieków na terenie gminy Wieniawa
ZobaczGmina MoszczenicaGospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie zasilania…
ZobaczGmina PuchaczówRozbudowa oczyszczalni ścieków w Puchaczowie – II etap
ZobaczGmina ChełmRozbudowa ujęcia wody „Pokrówka”
ZobaczGmina ŻukowicePoprawa efektywności energetycznej – Modernizacja budynku nr 51 w m. Nielubia
ZobaczUrząd Miejski w RadłowieRozbudowa, przebudowa – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niwce
ZobaczUrząd Miejski w RadłowieBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łęka Siedlecka i Sanoka (Mała)
ZobaczGmina KsiążkiCentrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki – miasteczka wodne
ZobaczGmina Wielopole SkrzyńskiePoprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców północno – wschodniej części gminy Wielopole Skrzyńskie – Etap VII
ZobaczUrząd Gminy w MniowieBudowa kanalizacji sanitarnej w Miejscowości Borki i Zachybie oraz wodociągu w miejscowości Węgrzynów
ZobaczGmina BrójceBudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Kurowicach zadanie nr 2 i zadanie nr 5.
ZobaczMiasto GorliceRemont, przebudowa i rozbudowa krytej pływalni „fala” w Gorlicach – etap II w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”
ZobaczPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Przebudowa przepompowni Głównej Ścieków w Giżycku.
ZobaczGmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie„Przebudowa/budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w sieci wodociągowej Dylewko” w gminie Grunwald
ZobaczGmina PawłowiczkiBudowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Karchów
ZobaczUrząd Gminy OsiekModernizacja stacji uzdatniania wody w Osieku
ZobaczPrezydent Miasta Piekary ŚląskieTermomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich. Część 1 – Termomodernizacja. Część 2 – Przyłącze kanalizacyjne.
ZobaczGmina KrasocinBudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Świdno
ZobaczZakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o.Zakup i dostawa turbiny antyodorowej na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku
ZobaczInstytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława SakowiczaDostawa pompy niezatapialnej dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, polegające na optymalizac…
ZobaczGmina Kuźnia Raciborska„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska.” Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląs…
ZobaczInstytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława SakowiczaDostawa czterech żeliwnych pomp zatapialnych dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, polegając…
ZobaczGmina BudryUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Budry
ZobaczInstytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława SakowiczaDostawa dwóch pomp przenośnych, zatapialnych, wykonanych ze stali nierdzewnej dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji p…
ZobaczUrząd Gminy CiechocinBudowa otworu studziennego dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Nowej Wsi
ZobaczUrząd Gminy CiechocinPrzebudowa stacji uzdatniania wody
ZobaczGmina AndrespolWykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielona Góra, w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej – dokumentacja projektowa
ZobaczMiasto WęgrówWymiana urządzeń grzewczych wraz z termomodernizacją budynków komunalnych znajdujących się w zasobie Miasta Węgrów
ZobaczGmina GibyUtworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji
ZobaczGmina NarolPrzebudowa istniejącego ujęcia wody dla potrzeb wodociągu ,,Płazów”
ZobaczGmina Miejska IławaRemonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy
ZobaczGmina Koźminek„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Moskurnia, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek”
ZobaczGmina BiłgorajCentrum dyspozytorskie zarządzające kompleksowo systemem zaopatrzenia w wodę
ZobaczZespół SzkółModernizacja instalacji kanalizacyjnej w budynku głównym Zespołu Szkół, modernizacja instalacji kanalizacyjnej w budynku LO Zespołu Szkół
ZobaczWydział Inżynierii Środowiska Politechniki WarszawskiejDostawa urządzeń regulacyjnych dla wytypowanych węzłów cieplnych w obiektach Politechniki Warszawskiej
ZobaczUrząd Miejski„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” realizowane w formie „zaprojektuj i wybuduj”
ZobaczSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.„Wykonanie 2 otworów spływowych w Pompowni „Szombierki” z poz. 790 m do 860 m dla SRK S.A. Oddział CZOK”
ZobaczGmina Koźminek„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Pietrzyków, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek”
ZobaczSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.„Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt.: „Wykonanie projektu odwodnienia rejonu tzw. „Trójkąta Radoszowskiego” w Rudzie Śląskiej, obejmującego: budowę pompowni oraz zbiornika…
ZobaczCelowy Związek Gmin R-XXIBudowa wewnątrzzakładowej sieci wodociągowej p.poż. wraz z zasileniem energetycznym na terenie RZGO w Słajsinie
ZobaczGmina BałtówBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Okół (wp.Pętkowice) – I etap.
ZobaczUrząd MiejskiBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków
ZobaczSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.Zabudowa dwóch sztuk rurociągów głównego odwadniania DN250mm w szybie I od zrębu do poz.765m. i w lunecie do komory pomp głównego odwadniania na poz. 765m. w 2021 roku, dla Spółki Restrukturyzacji Kop…
ZobaczGmina OławaBudowa rurociągu przerzutowego ścieków kanalizacji sanitarnej z Marcinkowic do oczyszczalni ścieków Stanowicach
ZobaczGmina BaranowoBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki
ZobaczGmina LubaniePrzebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probostwo Górne i Probostwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1…
ZobaczGmina Czarna DąbrówkaZakup i dostawa doposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce – IV postępowanie
ZobaczGmina Pleśna„Budowa sieci kanalizacji z pompownią w miejscowości Łowczówek”.
ZobaczGmina Bielsk PodlaskiPrzebudowa przepompowni ścieków Widowo
ZobaczZakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świniary

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/.

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button