ENERGETYKA

Pakiet działań chroniących Morze Bałtyckie

Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Zapobieganie degradacji Bałtyku to jedna z części działań wskazanych w Programie Ochrony Wód Morskich, opracowywanego przez Wody Polskie.

Sektory zależne od Morza Bałtyckiego

Największe zagrożenia dla Bałtyku stanowią intensywne połowy, postępująca eutrofizacja (proces wzbogacania zbiorników wodnych w pierwiastki biofilne, skutkujący wzrostem trofii, czyli żyzności wód) oraz zanieczyszczanie środowiska morskiego. Ze wzglądu na fakt, że znaczna część polskich sektorów gospodarki zależna jest od Morza Bałtyckiego, ustawodawstwo polskie wprowadza działania prewencyjne chroniących Bałtyk. Transport morski, rybołówstwo, turystyka, hotelarstwo, gastronomia – to tylko niektóre sektory zależne od Bałtyku. W już bardzo bliskiej perspektywie jawi się także uruchomienie elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Pamiętajmy jednak, że ochrona wód morskich nie kończy się na działaniach skupionych wokół wybrzeża czy otwartego morza. Taka ochrona polega także na racjonalnym gospodarowaniu wodami na obszarze całej Polski. Działania podejmowane przez rolnictwo i gospodarkę wodno-ściekową, ograniczenie zużycia plastiku w gospodarstwie domowym, ochrona rzek będących nośnikiem zanieczyszczeń trafiających do Bałtyku, także znajduje się w koszyku tych działań.

Morze Bałtyckie

Prawna ochrona wód morskich

Podejście Polski oraz zintegrowane podejście Państw Członkowskich Unii Europejskiej do ochrony wód morskich reguluje Ramowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE. Dyrektywa ma na celu zachowanie dobrego stanu mórz europejskich i utrzymanie ich zasobów. W Polsce, przepisy unijne implementuje Prawo Wodne. W ramach strategii morskiej, cele środowiskowe wyznacza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wody Polskie sporządzają program ochrony wód morskich. Aktualnie są w II cyklu planistycznym. Ten etap polega na przygotowaniu metodyki do opracowania programu. Metodykę wspiera analiza luk uniemożliwiających osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Obecnie prace wkroczyły w drugi, kluczowy etap, który ma doprowadzić do wytypowania niezbędnych działań. Działania mają służyć osiągnięciu lub otrzymaniu dobrego stanu wód morskich oraz poprawie ekosystemów morskich.

Cele pakietu działań chroniących Morze Bałtyckie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowuje pakiet z myślą o zapobieganiu degradacji środowiska morskiego. Zgodnie z założeniami, Pakiet odniesie się do ograniczania zanieczyszczeń i odtwarzania ekosystemów morskich. Działania z pewnością dotyczyć będą nie tylko wybrzeża, ale terytorium całej Polski. Na początku PGW Wody Polskie podda je analizie kosztów, korzyści i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Następnie zostaną poddane trzymiesięcznym konsultacjom społecznym. Po zakończeniu tych etapów, Wody Polskie przekażą aktualizację projektu do przyjęcia przez Radę Ministrów. Na koniec, w pierwszym kwartale 2022 roku, przygotowany zostanie raport dla Komisji Europejskiej.

Źródło: www.chronmorze.eu.

Powiązane Artykuły

Back to top button